Bibelske spørgsmål

Bibelske spørgsmål med Jan Tausen Zachariassen

Jesu genkomst!

1. Thess. 4:13-18

Glæde fra Herren!

Filippibrevet 4:4-7

Født på ny, hvad betyder det? Joh.3:1-18

Matthæus 24:1-31 1. del

Israel 70 år - 1. del

Kristi Blod

renser os fra al synd

Himmelen!

Johs. Åbenb. 22:12-15

Levende vand fra

Herren!

Joh.7:27-28

Hvad er min holdning til de homoseksuelle?

Matthæus 24:1-31 2. del

Israel 70 år - 2. del

Saulus omvendelse

og følger Jesus

Ap.G. 9:1-25

Kødets lyst og Åndens frugt

Galaterbrevet 5:16-23

En rettelse til "Hvad er min holdning

til de homoseksuelle?

Matthæus 24:1-31 3. del

Israel 70 år - 3. del

Jesus er

verdens LYS!

Påskebudskab!

Hvem kan arve Guds rige eller ikke?

Hvad er Pinsen?

Israel 70 år - 4. del

De sidste tiders tegn og Jesu genkomst


v1 Jesus forlod templet, og da Han var på vej ud, kom Hans disciple hen til Ham og pegede på tempelbygningerne. v2 Men Han sagde til dem: »Ser I alt dette? Sandelig siger Jeg jer: Der skal ikke lades sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned.«


v3 Mens Han sad på Oliebjerget, kom Hans disciple, da de var alene, hen til Ham og sagde: »Sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på Dit komme og verdens ende?« v4 Jesus sagde til dem: »Se til, at ingen fører jer vild! v5 For der skal komme mange i Mit navn og sige: Jeg er Kristus! og de skal føre mange vild. v6 I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme! For det skal ske, men det er endnu ikke enden. v7 For folk skal rejse sig imod folk, og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. v8 Alt dette er begyndelsen på veerne. v9 Da skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af Mit navn. v10 Da skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden. v11 Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild. v12 Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. v13 Men den, der holder ud til enden, skal frelses. v14 Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.


v15 Når I derfor ser Ødelæggelsens Vederstyggelighed, som der er talt om ved profeten Daniel, stå på hellig grund – den, der læser dette, skal mærke sig det! – v16 da skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene; v17 den, der er på taget, skal ikke gå ned og hente noget i huset; v18 og den, der er ude på marken, skal ikke gå hjem og hente sin kappe. v19 Ve dem, der skal føde, og dem, der giver bryst i de dage. v20 Bed til, at jeres flugt ikke skal ske om vinteren eller på en sabbat. v21 For da skal der være en stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig vil komme. v22 Og hvis de dage ikke afkortedes, blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld vil de dage blive afkortet.


v23 Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus! eller: Her er han! så tro det ikke; v24 for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild. v25 Nu har Jeg sagt jer det forud. v26 Siger de derfor til jer: Se, han er i ørkenen! så gå ikke derud. Eller: Se, han er i kamrene! så tro det ikke. v27 For som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også Menneskesønnens komme være. v28 Hvor ådslet er, dér vil gribbene flokkes. v29 Men straks efter trængslen i de dage skal solen formørkes og månen ikke skinne og stjernerne falde ned fra himlen og himlens kræfter rystes. v30 Og da skal Menneskesønnens tegn komme til syne på himlen, og da skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed. v31 Og Han skal sende Sine engle ud med høj basunklang, og de skal samle Hans udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende af himlen til den anden.


 


Klik på billederne, så kommer du i link til video på YouTube.


God fornøjelse!